ಮನಸೆಳೆಯುವ ಬಣ್ಣ

ನನ್ನಸೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಎಂಬ ಹಾಡು ನಿನಗೆ ಹಾಡಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಗಿದೆ.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s